Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałek (30.03.2020)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

10:15-12:30 - Seminarium otwierające: Dydaktyka akademicka: szanse i kierunki rozwoju

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem i doskonaleniem systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach wyższych do udziału w Seminarium Otwierającym Tydzień Jakości Ksztłacenia pt. Dydaktyka akademicka: szanse i kierunki rozwoju. Seminarium rozpocznie prezentacja dr hab. inż. Justyny Bugaj, prof. UJ - pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia, która będzie jednocześnie wprowadzeniem do dyskusji z panelistami. W prezentacji zostaną poruszone takie kwestie jak: 

1.   ścieżka rozwoju i awansu nauczycieli akademickich w obszarze dydaktycznym; 

2. możliwości organizacyjnego wsparcia w rozwoju nauczycieli akademickich i centra doskonalenia nauczycieli akademickich; 

3. szanse rozwoju dydaktyki akademickiej związane z doskonaleniem i unowocześnianiem procesu kształcenia.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni eksperci, którzy z różnych perspektyw oraz swoich doświadczeń rozwiną poruszone kwestie.

 

Plan wydarzenia:

10.15-10.30 Uroczyste otwarcie przez Prorektora UJ ds. dydaktyki, prof. dr. hab. Armena Edigariana
10.30-10.50 Wprowadzenie dr hab. inż. Justyny Bugaj, prof. UJ - pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia
10.50-12.30 panel dyskusyjny
12.30-13.30 obiad 

Prowadzący: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Termin: 30.03.2020, godz. 10:15-12:30

Miejsce: sala wystawowa w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

Forma: seminarium

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci

Limit miejsc: 100

13:30- 16:00 - Seminarium: Jak uczyć, by nauczyć? - sprawdzone strategie kształcenia

W prezentacjach i dyskusji panelowej rozpatrzymy na konkretnych przykładach kwestię tzw. kształcenia opartego na dowodach. Reprezentujący różne wydziały nauczyciele akademiccy podzielą się swoimi pomysłami na nauczanie studentów, sprawdzonymi w ich doświadczeniu zawodowym i opisanymi w literaturze dydaktycznej metodami pracy. Porozmawiamy  m.in. o tym, czy warto pytać studentów o zdanie, jak oceniać ich umiejętności praktyczne i to nie tylko poprzez ich rezultat końcowy, czego uczymy prowadząc wdrożeniowe prace magisterskie. 

Wykładowcy i tematyka ich wystąpień: 

  • dr Iwona Maciejowska  - Evidence Based Teaching and Learning
  • dr Łukasz Hajduk -  Model pisania magisterskich prac wdrożeniowych - innowacyjna czy tradycyjna metoda pracy ze studentem? 

Podczas wykładu zaprezentowany zostanie model pisania magisterskich prac wdrożeniowych - PAIDAGOGOS - który był testowany na Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na poszczególne elementy modelu, jak i na potencjalną możliwość ułatwienia absolwentom wychodzenie na rynek pracy. Opisywany model został w grudniu 2019 roku zaakceptowany uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego, dając promotorom i studentom innowacyjną możliwość pracy badawczej, związaną z podpisaniem  umowy trójstronnej pomiędzy uczelnią, magistrantem a instytucją dla której będzie pisana praca magisterska. Czy takie podejście to duża innowacja na UJ? Odpowiedź na to pytanie będzie motywem przewodnim wykładu.   

  • lek. Agata Stalmach-Przygoda - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (OSCE) na tle innych metod oceny umiejętności.

W prezentacji zostaną poruszone kwestie dotyczące oceny umiejętności w tym kompetencji komunikacyjnych studentów oraz elementy oceny postaw. Na podstawie doniesień naukowych oraz doświadczeń Zakładu Dydaktyki Medycznej przedstawione będą również zasady, zalety oraz wady Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego.

  • dr Justyna Ożegalska-Trybalska - Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania ExLege i innych form e-learningu. Nowoczesne metody kształcenia prawników.

Prezentacja będzie obejmować funkcjonalności platformy ExLege do prezentacji nagranych wykładów, przeprowadzania testów i innych form weryfikacji wiadomości bieżących z kursów, monitorowania tych aktywności.  

  • dr Jakub Czernik - Tutoring jaki jest każdy widzi (?). Od definicji do praktyki w dydaktyce uniwersyteckiej.

Bez wątpienia można powiedzieć, że tutoring jest praktyką trwale obecną w dydaktyce akademickiej. Jest to także jedno z bardzo modnych obecnie określeń, które mają opisywać nowoczesne metody indywidualnej pracy ze studentami w przedstawianej jako ideał relacji „mistrz-uczeń”. Jednocześnie jest to też metoda, która nie ma jednej definicji, a nawet pobieżny przegląd rozmaitych ujęć pozwala zorientować się, że modele tutoringu są mocno zróżnicowane. W trakcie prezentacji przyjrzymy się temu, jak te różnice wpływają na możliwości stosowania metody tutoringu, na jej skuteczność, na pułapki czyhające na korzystających z niej dydaktyków oraz na jej potencjał, który w naszym kontekście pozostaje (być może) niedostatecznie wykorzystywany. 

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Termin: 30.03.2020, godz. 13:30-16:00

Miejsce: sala wystawowa w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

Forma: seminarium

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci

Limit miejsc: 100

16:30-18:30- Seminarium: Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich

Tematyka seminarium wynika z nasilenia stopnia umiędzynarodowienia studiów w ramach zarówno europejskich jak i światowych programów kształcenia. W coraz większym stopniu uczelnie wymieniają się rezultatem badań,  ale także grupami studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych. Proces ten wiąże się z wymogiem sprostania zjawiskom wielokulturowości oraz koniecznej kompetencji międzykulturowej wszystkich zaangażowanych w te działania osób. Umiejętności międzykulturowe uczestników procesu, a więc zarówno pracowników, jak i studentów w sposób bezpośredni wpływają nie tylko na charakter wzajemnych relacji, ale także na skuteczność osiąganych efektów i jakość procedur edukacyjnych. Wprowadzenia dokona dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ.

Wykładowcy i tematyka ich wystąpień: 

  • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku): Kompetencje międzykulturowe jako wyzwanie współczesności. 
  • dr hab. Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński): Czy podróże kształcą? Uniwersytet w epoce mobilności.
  • dr hab. Sylwia Jaskuła, prof. PWSIiP (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży): Spotkanie i zderzenie kultur w wirtualnej rzeczywistości współczesnej nauki. 
  • dr Elżbieta Wiącek (Uniwersytet Jagielloński): Konceptualizacja językowa rzeczywistości pozajęzykowej w praktyce dydaktycznej uniwersytetu.
  • dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Komunikacja międzykulturowa uczestników procesu edukacyjnego.

Prowadzący: dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ 

Termin: 30.03.2020, godz. 16:30-18:30

Miejsce: sala wystawowa w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

Forma: seminarium

Grupa docelowa: pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci

Limit miejsc: 100