Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

13-17 marca 2023

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałek (13 marca 2023)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Temat dziesiątej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia - „Jakość kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak ją mierzyć i doskonalić?” stanowi powrót do tematyki pierwszego spotkania w ramach tej ogólnouniwersyteckiej inicjatywy. W ten sposób chcemy ponownie wrócić do pytań fundamentalnych dotyczących funkcjonowania jakości kształcenia na uczelniach w ciągu ostatniego dziesięciolecia – czym jest jakość kształcenia i jakie kryteria służą jej mierzeniu? Czego dowiedzieliśmy się z gromadzonych danych i analiz? Jakie obszary jakości kształcenia najłatwiej i najtrudniej monitorować?

W ramach zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia uczelnie wprowadzają szereg działań monitorujących m. in. jakość oferty dydaktycznej, poziom satysfakcji studentów, opinie nauczycieli akademickich czy losy absolwentów. Zgromadzone dane winny być poddane analizie i służyć projektowaniu działań korygujących przez właściwe osoby i jednostki. Należy jednak postawić pytanie, czy badania te przynoszą miarodajne i wiarygodne wyniki pozwalające na wprowadzanie radykalnych zmian. W jakim zakresie zgromadzone subiektywne opinie i oceny oraz zestawienia statystyczne mogą być wykorzystywane i czy założone formy narzędzi monitorujących odpowiadają aktualnym potrzebom uczelni i oczekiwaniom osób kształcących się i pracujących w szkołach wyższych?

Wydaje się, że jakość kształcenia stała się terenem ścierania dwóch przeciwstawnych poglądów i sposobów jej rozumienia. Z jednej strony mamy do czynienia z wymogami o charakterze formalnym, niejednokrotnie sprowadzającymi proces kształcenia do danych tabelarycznych i ujęć statystycznych. Z drugiej zaś akcent położony jest na transfer dobrych praktyk czy eksperckie doradztwo. Efektem ich wzajemnego przenikania, wpływania powinny być: konkurencyjne programy kształcenia; usatysfakcjonowany student, wyposażony w perspektywy zawodowe; doskonały dydaktyk, korzystający z nowoczesnych technologii edukacyjnych. Bezsprzecznie „jakość kształcenia” stała się, w ostatnim okresie, hasłem pozwalającym uczelniom prowadzić autorefleksję na temat celów, koncepcji i roli szkolnictwa wyższego w odniesieniu nie tylko do obszaru szkolnictwa wyższego ale szerzej, w odniesieniu do współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Zarysowaną powyżej problematykę przedkładamy do dyskusji reprezentantom uczelni polskich, z którymi postaramy się zarysować wytyczne dla przyszłych rozwiązań, o które będzie można wzbogacić systemy jakości szkół wyższych. 

Paneliści:  

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ - Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów 
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. studentów i jakości kształcenia  
dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
prof. dr hab. Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski) 

Moderator: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia

Termin: 13 marca, godz. 9.00-11.30
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams, LINK
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 0
Limit górny: 200

Doskonale, czyli jak? Osoby oceniane oceniają

Jakie oczekiwania wobec systemu doskonalenia jakości kształcenia na UJ ma społeczność studencko-doktorancka - a więc osoby, które w procesie kształcenia na co dzień same podlegają ocenie? Czego potrzebują się o nim dowiedzieć? W jaki sposób zachęcać do odpowiedzialnego udziału w badaniach ankietowych? Co warto promować, a co należałoby w nich doskonalić i zmieniać? 

W debacie spotkają się przedstawicielki i przedstawiciele Samorządu Studentów oraz Towarzystwa Doktorantów naszej Uczelni. Zależy nam na tym, aby mogły w niej wybrzmieć zarówno różnice zdań będące efektem inspirującego zderzenia perspektyw obu tych grup, jak też postulaty i pytania formułowane ze perspektywy im wspólnej - właśnie jako "oceniających ocenianych".

Dyskutują:

  • Magdalena Herman (SSUJ) 
  • Małgorzata Kopeć-Kaniowska (SDNS UJ) 
  • Gabriela Lampart (SDNMiNoZ UJ) 
  • Anna Rudzińska (SSUJ) 
  • Patrycja Stonawska (WRSS WP UJ) 
  • Maciej Wcisło (TD UJ) 

Moderacja: Bogusław Wajzer (CWD UJ) 

Celem debaty jest gruntowny namysł nad kulturą udziału w ocenie, a także nad jej transparentnością - i sprawczością osób w niej uczestniczących.

Termin: 13 marca, godz. 14.00-16.00
Tryb spotkania: zdalnie
Miejsce: MS Teams, LINK
Forma: debata
Język: polski
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni
Limit dolny: 0
Limit górny: 200