Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałek (12.04.2021)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Otwierającym Tydzień Jakości Kształcenia pt. "Dydaktyka akademicka: szanse i kierunki rozwoju". Uroczystego otwarcia Seminarium i całego Tygodnia Jakości Kształcenia dokona prof. dr hab. Armen Edigarian - Prorektor UJ ds. dydaktyki. W ramach Seminarium głos zabierze prof. dr hab. Piotr Jedynak - Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz zaproszeni paneliści. Dyskusja panelistów, moderowana przez dr hab. inż. Justynę Bugaj, prof. UJ - pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia, toczyć się będzie wokół zagadnień związanych z problematyką: ścieżki rozwoju i awansu nauczycieli akademickich w obszarze dydaktycznym, możliwości organizacyjnego wsparcia w rozwoju nauczycieli akademickich i centra doskonalenia nauczycieli akademickich oraz szans rozwoju dydaktyki akademickiej związanych z doskonaleniem i unowocześnianiem procesu kształcenia.

Program Seminarium "Dydaktyka akademicka: szanse i kierunki rozwoju"

9:00-9:15 uroczyste otwarcie przez prof. dr. hab. Armena Edigariana - Prorektora UJ ds. dydaktyki
9:15-9:45 wystąpienie prof. dr. hab. Piotra Jedynaka - Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
9:45-9:50 przerwa
9:50-11:30 panel dyskusyjny
Wprowadzenie i moderacja: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ - pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia 

Wśród zaproszonych gości są: 
prof. dr hab. Przemysław Nehring (Prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO (Prorektor ds. kształcenia i studentów, Uniwersytet Opolski), 
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW (Uniwersytet Warszawski).

 

Termin: 12.04.2021, godz. 9:00-11:30
Miejsce: platforma MS Teams ->  link, Link do nagrania
Forma: seminarium
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci, studenci
Limit miejsc: 300

W drugim z seminariów, organizowanych w pierwszym dniu Tygodnia Jakości Kształcenia, w prezentacjach i dyskusji panelowej poruszone zostaną zagadnienia związane z nowymi metodami kształcenia, w tym kształceniem na odległość, różnymi jego aspektami, wykorzystywanymi metodami i technikami wspomagającymi efektywne wykorzystanie tego trybu nauczania. Prelegenci reprezentujący różne jednostki uczelni podzielą się swoimi pomysłami na nauczanie studentów, sprawdzonymi w ich doświadczeniu zawodowym i opisanymi w literaturze dydaktycznej metodami pracy. 

Program Seminarium "Jak uczyć, by nauczyć? - sprawdzone strategie kształcenia"

Wykładowcy i tematyka ich wystąpień: 

dr Iwona Maciejowska, prof. UJ - Evidence Based Teaching and Learning.

Co to znaczy podejmować decyzje w oparciu o dowody/fakty, rozumiemy intuicyjnie. A co to znaczy kształcić w ten sposób? Wspólnie zastanowimy się, o jakie dowody może chodzić w procesie nauczania i uczenia się. Czy są to, spędzające  sen z powiek wielu nauczycielom, wyniki ankiety studenckiej? Czy raczej wyniki ich egzaminów? A może statystyki korzystania z materiałów i aktywności na platformie zdalnego nauczania? I na koniec pytanie - czy, aby kształcić w oparciu o dowody, warto, a może nawet trzeba na swoich zajęciach i swoich grupach studenckich prowadzić badania dydaktyczne i czy ktoś może nam w tym pomóc.

dr Łukasz Hajduk - Cykl Kolba w zdalnej odsłonie szansą na inspirujące zajęcia.

Zapewne większość nauczycieli akademickich zna cztery kroki uczenia się przez doświadczenia zwane cyklem Kolba. Szukając sposobu na inspirujące zdalne zajęcia, zachęcam do ponownego odkrycia tej metody. Po jej wnikliwym przeanalizowaniu i wdrożeniu może się okazać, że podczas ćwiczeń, warsztatów, konwersatorium... a nawet wykładu, uczestnicy będą bardziej skupieni i zaangażowani. Zapraszam więc do przejścia drogą doświadczenia, refleksji, generalizacji i zastosowania... a w konsekwencji do wejścia na wyższy poziom zdalnego nauczania.

dr Jakub Czernik - I cóż, że zdalnie? Tutoring w (nie tylko zdalnej) dydaktyce uniwersyteckiej. 

Bez wątpienia można powiedzieć, że tutoring jest praktyką trwale obecną w dydaktyce akademickiej. Jest to także jedno z bardzo modnych obecnie określeń, które mają opisywać nowoczesne metody indywidualnej pracy ze studentami w przedstawianej jako ideał relacji „mistrz-uczeń”. Jednocześnie jest to też metoda, która nie ma jednej definicji, a nawet pobieżny przegląd rozmaitych ujęć pozwala zorientować się, że modele tutoringu są mocno zróżnicowane. W trakcie prezentacji przyjrzymy się temu, jak te różnice wpływają na możliwości stosowania metody tutoringu, na jej skuteczność, na pułapki czyhające na korzystających z niej dydaktyków oraz na jej potencjał, który w naszym kontekście pozostaje (być może) niedostatecznie wykorzystywany – zwłaszcza w erze nauczania zdalnego.   

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, mgr Wojciech Wyżykowski - Wykorzystanie platform zdalnego nauczania i innych form e-learningu w nowoczesnym kształceniu prawników.

Prezentacja będzie obejmować funkcjonalności m.in. platformy ExLege i in. do prezentacji nagranych wykładów, przeprowadzania testów i innych form weryfikacji wiadomości bieżących z kursów, monitorowania tych aktywności.  

dr Marek Jakubiec - Masowa (i nie tylko) edukacja online – czyli kilka słów o otwartych kursach online (MOOCs). 

Edukacja masowa to, obok działalności dydaktycznej skierowanej do studentów, kluczowa (choć zaniedbywana) misja uniwersytetu. Wspieranie ciągłej edukacji społeczeństwa stanowi remedium na wiele problemów, z jakimi się obecnie borykamy. Siła rozmaitych pseudonaukowych koncepcji ujawniła się szczególnie podczas pandemii COVID-19. 

Jednym z narzędzi, które umożliwiają prowadzenie profesjonalnej edukacji masowej, są platformy MOOC – kursów online, które otwarte są dla każdej zainteresowanej osoby. Mogą z nich oczywiście korzystać studenci, a same kursy doskonale odgrywają rolę materiałów uzupełniających do wykładów czy ćwiczeń. W związku z dominującą obecnie dydaktyką prowadzoną online mogą również być wykorzystywane jako główna treść wykładu. 

Podczas spotkania zarysuję aktualne znaczenie kursów online, ich wagę z perspektywy misji uniwersytetu, a także możliwości praktycznego wykorzystania nagranych wykładów w dobie nauczania na odległość. Zagadnienia te zilustruję za pomocą przykładu – będzie nim działającą na UJ platforma MOOC Copernicus College (copernicuscollege.pl). 

 

Wprowadzenie i moderacja: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ - przewodnicząca Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi

Termin: 12.04.2021, godz. 12:00-14:30
Miejsce: platforma MS Teams
Forma: seminarium
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci
Limit miejsc: 300

W roku 2019 powstało pierwszych 17 uniwersytetów europejskich zrzeszających ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się pięć polskich uczelni, w tym Uniwersytet Jagielloński jako członek konsorcjum Una Europa. Una Europa dąży do stworzenia zintegrowanego uniwersytetu europejskiego, budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nauki i mobilności. Wspólnie z partnerami (w tym z partnerami stowarzyszonymi) Uniwersytet Jagielloński podejmuje długofalowe działania, takie jak: wspólne studia licencjackie, kolegium doktorskie, programy life-long learning oraz kursy MOOC skierowane do szerokiej publiczności, wspólne projekty naukowe, dydaktyczne i zarządcze, wspólne wizje uniwersytetu przyszłości, innowacyjne przedsięwzięcia angażujące całą społeczność akademicką.
Dyskusja ma na celu zaprezentowanie innowacyjnych koncepcji budowania paneuropejskiego kampusu, w tym w szczególności przedsięwzięć edukacyjnych, które zostały zaplanowane w Una Europa i które są sukcesywnie wdrażane w uniwersytetach partnerskich.

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa

Paneliści:

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ (Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia)
prof. dr hab. Bartosz Brożek (prodziekan Wydziału Prawa i Administracji)
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
dr Karolina Czerska-Shaw (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
mgr Hanna Gemza (Dział Współpracy Międzynarodowej)  
mgr Dorota Maciejowska (Biuro Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej)

 

Termin: 12.04.2021, godz. 15:00-16:00
Miejsce: platforma MS Teams -> link
Forma: seminarium
Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci, studenci
Limit miejsc: 300

TARGI PRACY ONLINE 12-16.04.2021 

To wyjątkowa okazja do spotkania z przedstawicielami 25 firm i instytucji, poznania ofert pracy, stażów i praktyk oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie, nawet najtrudniejsze, pytania. Zapraszamy na dedykowane sesje Q&A. 

  • JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Wystarczy uzupełnić formularz: link. Gdy prześlesz go do nas, skontaktujemy się z Tobą, by poinformować o szczegółach technicznych spotkań. 

Informacje o 25 Wystawcach biorących udział w Targach są dostępne na stronie: https://biurokarier.uj.edu.pl/targi-pracy 

  • JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SPOTKANIE Z DANĄ ORGANIZACJĄ? 

Spotkanie z każdym Wystawcą dzieli się na dwie części - prezentację danej organizacji oraz sesję Q&A. Każda z części trwa 45 minut, więc na spotkanie z jednym Wystawcą należy zarezerwować sobie 1,5 godziny.