Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piątek (03.04.2020)

Wykłady mistrzowskie

Zapraszamy studentów, pracowników i uczniów szkół średnich do udziału w wykładach prowadzonych przez najlepszych wykładowców wydziału.

Regulamin Wykładów Mistrzowskich dla szkół średnich

Formularz rejestracji dla nauczycieli szkół średnich

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

9:00-10:45 - Wykłady Mistrzowskie Collegium Medicum

 

Wydział Lekarski

9:00-9:9.45, dr n. med. Michał Romaniszyn, Narzędzia chirurgiczne - co i czym?

Krótki wykład na temat podstawowych narzędzi w pracy chirurga - jak wyglądają, do czego służą, jak się nimi posługiwać. Plus garść ciekawostek.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 9:00-9:45

Miejsce: ul. Św. Łazarza 16, aula B (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe)

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci, licealiści

Limit miejsc: 100, w tym 50 dla szkół średnich

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

10:00-10:45 mgr Patrycja Ostrogórska, Dobro pacjenta i dobro studenta – jak osiągnąć efekty kształcenia w nauczaniu zawodów medycznych?

Życie i zdrowie człowieka są traktowane jako najwyższe wartości w codziennej pracy osób wykonujących zawody medyczne. Nauczyciele akademiccy na kierunkach medycznych dodatkowo powinni dbać o komfort i poczucie bezpieczeństwa studentów, którzy w czasie zajęć klinicznych spotykają się z dylematami etycznymi, bólem i cierpieniem oraz śmiercią pacjentów, a także konfliktami interpersonalnymi w zespołach terapeutycznych. Połączenie doświadczenia klinicznego oraz kompetencji dydaktycznych i społecznych nauczyciela sprzyja zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 10:00-10:45

Miejsce: ul. Św. Łazarza 16, aula B (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe)

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 100, w tym 50 dla szkół średnich

10:00-11:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Filozoficzny

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ, EEG jako narzędzie pracy neuronaukowca

Elektroencefalografia (EEG) jest jedną z ulubionych metod badawczych we współczesnej neuronauce. Metoda ta pozwala na precyzyjną rejestrację zmian aktywności elektrycznej mózgu. W ramach wykładu poznamy fizyczne i teoretyczne podstawy pomiaru sygnału EEG, a więc odpowiemy na pytania: Skąd pochodzi sygnał EEG? W jaki sposób jest mierzony? Jak można go analizować? Omówimy także najważniejsze obszary zastosowań tej metody, a zatem zmierzymy się z pytaniami: Dlaczego w ogóle rejestrujemy sygnał EEG? Co ciekawego możemy z niego wyczytać o pracy mózgu? Czy w oparciu o analizę zmian aktywności elektrycznej mózgu możemy wnioskować o tym, jak przetwarzamy język albo jak reagujemy na popełniane przez siebie błędy? Czy zapis EEG może stanowić źródło informacji o funkcjonowaniu naszej pamięci i uwagi? I wreszcie, jak sygnał EEG możemy wykorzystać w interfejsach mózg-komputer? 

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Ingardena 6, s.0.01, s.0.02

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 80, w tym 40 dla szkół średnich

10:00-11:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Historyczny

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, Historyczność i tradycja

Historyczność jest formą obecności przeszłości człowieka w jego jaźni. Dotyczy to człowieka jako indywiduum i grup ludzkich. Na historyczność człowieka składają się: pamięć, tradycja, wiedza i źródła historyczne. Ich sposób oddziaływania jest różny. Tradycja jest jedną z najciekawszych form obecności przeszłości w życiu ludzkim. Jej właśnie poświęcam ten wykład.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Gołębia 13, aula Tischnera

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 100, w tym 50 dla szkół średnich

10:00-13:30 - Wykłady Mistrzowskie Wydział Prawa i Administracji

10:00-11:30, dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, Czy państwo może ograniczać prawa gwarantowane nam w Konstytucji?

Czy prawa i wolności uregulowane w Konstytucji są prawami i wolnościami, które zostały nam przyznane przez państwo? Czy może są to prawa i wolności, które istnieją niezależnie od obowiązującej Konstytucji i rozwiązań w niej przyjętych? I czy państwo może ograniczać nas w korzystaniu z tych praw i wolności, skoro Konstytucja zobowiązuje państwo do ich ochrony? Na te i podobne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas wykładu poświęconego problemowi dopuszczalności ograniczania przez państwo konstytucyjnych praw i wolności obywateli.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 10:00-11:30

Miejsce: ul. Krupnicza 33a, s.zielona

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 150, w tym 75 dla szkół średnich

 

12:00-13:30, dr Grzegorz Blicharz, Aż po niebiosa i aż do piekieł: jak daleko sięga prawo własności? Perspektywa prawnoporównawcza

Istnieje wiele modeli regulacji własności ponad ziemią, zarówno w krajach tradycji prawa kontynentalnej Europy, jak i anglosaskich porządków prawnych. Dziś w prawie amerykańskim, gdzie maksyma symbolizuje nieograniczone prawo własności prywatnej, z tych samych powodów co w prawie rzymskim – w celu ochrony interesu publicznego – zaczęto ograniczać jej stosowanie. Historia myśli, że prawo właściciela rozciąga się od nieba do piekła, rozwija się jak w lustrzanym odbiciu. Obecnie jego zakres został ograniczony, najpierw w odniesieniu do nieba, a teraz jest kwestionowany w odniesieniu do tego, co jest pod ziemią. Przykład amerykański w swojej prostocie i bezpośrednim nawiązaniu do zachodniej tradycji prawnej pokazuje przemianę myśli prawnej i aktualność nie tylko rozwiązań prawa rzymskiego, ale przede wszystkim leżących u jego podstaw argumentów i wartości. Zagadnienie zakresu własności stanie się przyczynkiem do wprowadzenia w meandry prawa porównawczego współczesnego prawa prywatnego i jego relacji z realizowaniem dobra wspólnego.​

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 12:00-13:30

Miejsce: ul. Krupnicza 33a, s.zielona

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 150, w tym 75 dla szkół średnich

 

10:30-13:45 - Wykłady Mistrzowskie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

10:30-12:00, dr Marta Kania, Ameryka Indiańska walczy o swoje prawa: partycypacja, etnorozwój i dekolonizacja w polityce państw latynoamerykańskich

Wywalczona 200 lat temu niepodległość państw Ameryki Łacińskiej nie dla wszystkich oznaczała koniec epoki kolonialnej. Dla rdzennych mieszkańców regionu, którzy współcześnie stanowią około 8% jego populacji, proces dekolonizacji trwa do dziś, obejmując stopniowo coraz szersze spektrum życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jego zmienna dynamika odzwierciedla nie tylko ewolucję stosunków inter-etnicznych społeczeństw latynoamerykańskich, lecz również zmieniające się koncepcje polityczne i kulturowe w skali globalnej. Hasła integracji, asymilacji, homogenizacji kulturowej oparte na dominującej pozycji państwa wobec grup mniejszościowych zostały zastąpione polityką pluralizmu kulturowego, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Kluczem do sukcesu ludów tubylczych w walce o wypełnianie gwarancji praw człowieka, między innymi prawa do samostanowienia, tożsamości kulturowej czy autonomii prawnej i politycznej stała się koncepcja etnorozwoju i polityka partycypacji. Co oznaczają te pojęcia, jakie niosą ze sobą wyzwania i w jakim stopniu są realizowane na terenie państw latynoamerykańskich – o tym dowiecie się podczas wykładu.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 10:30-12:00

Miejsce: Rynek Główny 34, s.33

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 100, w tym 50 dla szkół średnich

 

12:15-13:45, dr Karolina Rak, Feminizm arabski - o zróżnicowanym obliczu i procesie kształtowania aktywizmu kobiecego w świecie arabskim

Problematyka kobiecego aktywizmu w świecie arabskim jest niesłychanie zróżnicowana, a zrozumienie takich pojęć jak honor, negocjowanie z patriarchatem czy idea feminizmu muzułmańskiego daje przestrzeń do lepszego zrozumienia tego, że arabski feminizm nie ma jednego oblicza.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 12:15-13:45

Miejsce: Rynek Główny 34, s.33

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 100, w tym 50 dla szkół średnich

 

11:15-13:30 - Wykłady Mistrzowskie Wydział Polonistyki

Wykłady mistrzowskie Wydziału Polonistyki to spotkanie z dydaktykami, którzy zostali nagrodzeni dzięki ankietom studenckim za wysoką jakość prowadzonych zajęć. 

dr hab. Paweł Bukowiec, Historia, czyli literatura

Wykład, który uzmysławia, że historia jest tekstem, a facta są (również) ficta.

dr Anna Piechnik, Ekspresywny potencjał gwary we współczesnej polszczyźnie

Wykład, który zaprasza do spojrzenia na współczesną mowę mieszkańców wsi, jej funkcje jako kodu komunikacyjnego oraz na zjawisko używania elementów gwary do nadawania wypowiedziom szczególnego zabarwienia ekspresywnego, aksjologicznego lub stylistycznego.

prof. dr hab. Anna Burzyńska, Literatura i performatyka 

Wykład, który pozwoli odpowiedzieć na pytania, co to jest performatyka? Z czego wynika jej obecna kariera? Oraz czy wiedza o widowiskach może zmienić nasze myślenie o literaturze?

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 11:15-13:30

Miejsce:ul. Gołębia 20, s.21

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, licealiści

Limit miejsc: 50, w tym 25 dla szkół średnich

12:00-13:30 - Wykład Mistrzowski Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

dr Małgorzata Dutka, Istotność statystyczna: czy te dane mogą kłamać?

W interpretacji wyników eksperymentów biologicznych często wykorzystywane są metody wnioskowania statystycznego. Celem wykładu jest wyjaśnienie kontrowersji związanych z pojęciem tzw. „istotności statystycznej” wyniku. Mimo powszechnej krytyki ogniskującej się na tzw. „p-value” w praktyce badacze nadal używają tego wskaźnika w publikacjach. Jak więc uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego błędnym rozumieniem, do jakich dodatkowych narzędzi statystycznych sięgać by wnikliwie zinterpretować otrzymane wyniki ? – w czasie wykładu wskazane zostaną ścieżki poszukiwania odpowiedzi na te pytania, zgodne z najnowszymi rekomendacjami

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 12:00-13:30

Miejsce: ul. Gronostajowa 7, s.1.01.13

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 80, w tym 40 dla szkół średnich

12:00-13:45 - Wykłady Mistrzowskie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

12:00-13:00, dr Błażej Nikiel-Wroczyński, Galaktyczne kraksy i galaktyki ze złomu: o tym, jak zderzają się galaktyki, o powstawaniu karłowatych galaktyk pływowych i o tym, czemu to wszystko jest takie interesujące​

Kolizja wydaje się być procesem destrukcyjnym - każdy, kto miał do czynienia ze zderzeniem samochodowym wie, że nie jest to nic przyjemnego. Nieco inaczej wygląda to w przypadku galaktyk: choć umieszczenie dwóch galaktyk w pobliżu zazwyczaj nie kończy się dobrze, to może doprowadzić ono do narodzenia się nowych obiektów: albo wielkiej, eliptycznej galaktyki "sklejonej" z pozostałości wbitych w siebie obiektów, albo (ewentualnie: oraz) maleńkich, nieregularnych galaktyk powstałych z odłamków wyrzuconych w chwili zderzenia. Jak ten proces przebiega, co o nim wiemy i czego możemy się po nim spodziewać - te właśnie zagadnienia pojawią się na wykładzie. Wykład jest popularnonaukowym opracowaniem materiału prezentowanego przeze mnie na kursie Podstawy Astronomii oraz na Wykładzie Specjalistycznym I, obu znajdujących się w programie studiów I i II stopnia dla kierunku Astronomia. Wykład nie zawiera wzorów matematycznych oraz małych elementów, które mogłyby zostać połknięte, dzięki czemu nie posiada ograniczenia wiekowego.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 12:00-13:00

Miejsce: ul. Łojasiewicza 11, s.A-1-08

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, absolwenci, pracownicy administracyjni, naukowi i dydaktyczni, licealiści

Limit miejsc: 153, w tym 77 dla szkół średnich

 

13:15-13:45, mgr inż. Leszek Nowak, Robimy grę!

Wszyscy uczymy się matematyki poprzez rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów, szybko zapominając zdobytą wiedzę. Jednak gdy zaistniej potrzeba, często nie pamiętamy, że dawno zapomniany wzór jest rozwiązaniem. Podczas interaktywnego wykładu pokaże jak tworząc grę, praktycznie wykorzystamy matematykę.

Termin: piątek, 03.04.2020, godz. 13:15-13:45

Miejsce: ul. Łojasiewicza 11, s.A-1-08

Forma: wykład mistrzowski

Grupa docelowa: studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, licealiści

Limit miejsc: 153, w tym 77 dla szkół średnich

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wycieczki

9:00-11:00 - Biblioteka Jagiellońska

Podczas trwającego około 2 godz. zwiedzania Biblioteki Jagiellońskiej uczestnicy wycieczki zapoznają się z historią tworzenia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dowiedzą się także jak wygląda droga dokumentu w procesie digitalizacji, odwiedzą magazyn, Sekcję Reprografii oraz Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową wraz z Repozytorium UJ.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 8:45

Miejsce zbiórki: hol główny, wejście do Biblioteki od ul. Oleandry 3

Czas trwania: 9:00 - 11:00 (2h)

Limit miejsc: 20

9:30-11:00 - Ogród Botaniczny UJ

Zwiedzanie zabytkowego, najstarszego w Polsce ogrodu botanicznego będzie podzielone na 2 części. Ekspozycja zewnętrzna prezentuje liczne rośliny użytkowe, lecznicze, chronione i zagrożone zgrupowane w różnych kolekcjach i działach tematycznych. Natomiast w szklarniach prezentowane są kolekcje roślin tropikalnych, w tym najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych, takich jak: kawa, herbata czy kakaowiec.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 9:15

Miejsce zbiórki: ul. Kopernika 27, zbiórka pod kasami biletowymi

Czas trwania: 9:30-11:00 (1.5h)

Limit miejsc: 20

10:00-12:00 - Centrum Edukacji Przyrodniczej - wystawy i zbiory naukowe

Wycieczka rozpocznie się zwiedzaniem ekspozycji dydaktycznych: geologicznej, zoologicznej i antropologicznej. W programie zwiedzania m. in. mamuty, dinozaury, wulkany, lodowce, minerały i kamienie szlachetne, rafa koralowa, las deszczowy, rekiny, mumie i prawdziwe smoki. Uczestnicy zapoznają się z technikami preparowania i konserwacji okazów, oraz poznają historię zbiorów zgromadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Zwiedzający będą również mieli możliwość odwiedzenia zbiorów naukowych, na co dzień nieudostępnianych zwiedzającym.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 9:45

Miejsce zbiórki: ul. Gronostajowa 5, obok portierni w Centrum Edukacji Przyrodniczej

Czas trwania: 10:00-12:00 (2h)

Limit miejsc: 25

10:30-12:00 - Obserwatorium Astronomiczne UJ

Podczas blisko godzinnego oprowadzania po urokliwym terenie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z instrumentami astronomicznymi, obejrzenia ekspozycji oraz dowiedzenia się wielu informacji i ciekawostek z zakresu astronomii. Dodatkowo podczas spaceru zobaczymy Fort „Skała” oraz dowiemy się co nieco o jego historii.

 

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 10:15

Miejsce zbiórki: ul. Orla 171

Czas trwania: 10:30-12:00 (1.5h)

Limit miejsc: 20

11:30-16:30 - Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

Warsztaty terenowe w formie spaceru edukacyjnego. Prof. dr hab. Krzysztof Stopka Początki Uniwersytetu Krakowskiego. Uniwersytet w przestrzeni miejskiej. Zwyczaje akademików krakowskich. dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej do XIX w. mgr Marek Wasilewicz, Uniwersytet w okresie II wojny światowej i współcześnie.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 11:15

Miejsce zbiórki: ul. Jagiellońska 15, sala pod belkami (Muzeum UJ Collegium Maius)

Czas trwania: 11:30-16:30 (5h)

Limit miejsc: 20

Na wydarzenie prowadzona jest osobna rejestracja w systemie USOSweb.

13:00-15:00 - Synchrotron SOLARIS

Zapraszamy na zwiedzanie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Centrum SOLARIS to ośrodek badań prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Promieniowanie synchrotronowe (zwane również światłem synchrotronowym) jest wytwarzane w synchrotronie, do którego dołączane są linie badawcze ze stanowiskami pomiarowymi. Linie modyfikują światło synchrotronowe w taki sposób, by najlepiej służyło badaniom, które są przy nich prowadzone.Zwiedzanie rozpoczniemy pokazem naszego autorskiego filmu o cechach promieniowania, zasadach działania akceleratora oraz eksperymentach możliwych do przeprowadzenia na synchrotronie. Następnie, naukowcy zajmujący się na co dzień rozwojem infrastruktury badawczej, zabiorą naszych gości na wycieczkę po hali eksperymentalnej.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 12:45

Miejsce zbiórki: ul. Czerwone Maki 98, zbiórka pod budynkiem Centrum

Czas trwania: 13:00-15:00 (2h)

Limit miejsc: 60

 

13:00-19:00 - Winnica Nad Dworskim Potokiem

Winnica „Nad Dworskim Potokiem” znajduje się w małopolskich Łazach i kontynuuje uniwersyteckie tradycje winiarskie pochodzące już z okresu średniowiecza. Okoliczne wniesienia oraz malownicze pejzaże sprawiają, iż miejsce to śmiało może być nazywane „Małą Toskanią”. W ramach wyjazdu odbędzie się spacer, podczas którego oprócz zwiedzania winnicy zostaną przedstawione informacje o niej, o produkcji wina oraz przybliżone ciekawostki o samym winie i kulturze winiarskiej. Na uczestników czekać będzie dodatkowa atrakcja w postaci degustacji kilku rodzajów uniwersyteckiego wina.

Termin: 03.04.2020

Godzina zbiórki: 12:45

Miejsce zbiórki: ul. Oleandry 3, zbiórka pod głównym wejściem do Biblioteki Jagiellońskiej

Czas trwania: 13:00 - 19:00 (6h)

Limit miejsc: 30